Taoistická Erotická Masáž

Autor: Ben Haggard

Obsah:
 • 1. Úvod: Výzva pre masérsku profesiu
 • 2. Ako erotické dotyky liečia ?
 • 3. Liečenie zneužívania, otvorenie sa pôžitku
 • 4. TEM: Hladiny rastu a transformácie
 • 5. Skúmanie „veľkého ťahu“
 • 6. Tvorivá činnosť
 • 7. Muži a taoistická erotická masáž
 • 8. Eros a Zem


  • 1. Úvod: Výzva pre masérsku profesiu

   Taoistickú Erotickú Masáž (TEM) som sa naučil pred šestnástimi rokmi a hneď od samého začiatku som v sebe cítil pocit poslania. Pred štúdiom masáže TEM som bol vyškolený ako masážny terapeut a naučil som sa nielen silné stránky masážnej terapie, ale tiež jej niektoré predsudky a slabiny. Dospel som k presvedčeniu, že jedna zo zásadných slabín v spôsobe, akým sa masáž bežne vyučuje, je tabu zakazujúce počas masírovania erotické dotyky. Toto tabu je tak široko rozšírené a také silné, že je zriedkakedy vôbec v masážnom obore skúmané. Ja som však presvedčený, že toto tabu je vo svojej podstate škodlivé a odporuje najhlbším a najvlastnejším princípom masážnej terapie.

   Masážni terapeuti sú školení, aby učili svojich klientov, že telo je krásne, že telo je zmyselné, že môže byt uctievané a liečené dotykem. Sú však nabádaní, aby tieto princípy komunikovali s ohľadom ku každej časti klientovho tela s výnimkou genitálií a konečníka. Na rozdiel od všetkých ostatných častí tela sa týchto oblastí nikdy nesmú dotknúť. Ja však verím, že tento zákaz dotyku vyjadruje svoje vlastné negatívne posolstvo. To, čo je vlastne tisíckam klientov na tisíckach masážnych sedeniach po celej zemi komunikované, je v podstate hlboké telesné zranenie, pretože jeden masér za druhým sa odmieta dotýkať najintímnejších a najcitlivejších miest na tele – genitálií a anusu.

   Toto opakované odmietanie a vyhýbanie sa týmto dotykom vyjadruje postoj, že tieto časti tela sú akosi „nečisté“, „nedotknuteľné“, nehodné rovnakej úcty a rovnakej zmyselnosti ako zbytok tela. Naviac pre ľudí v našej kultúre sú to práve tieto časti tela, ktoré skrývajú náš najhlbší, najsilnějšie zakorenený pocit hanby. Tiež sú to miesta, ktorá sú pre mnohých z nás spojené s pocitmi sexuálneho zneužívania. Mnohí z nás zažili nejakú formu zneužitia, buď ako deti alebo od dospelých sexuálnych partnerov. Takže keď masér odmieta dotýkať sa a uctievať tieto časti nášho tela, ignoruje nielen príležitosti pre hlboké hojenie, ale v podstate posiluje naše podvedomé pocity hanby a naše spomienky na zneužívanie.


   ^Obsah

   2. Ako erotické dotyky liečia ?

   Erotické dotyky, obzvlášť keď sú integrované do masáže, majú vysoký liečebný potenciál. Rád by som sa touto témou zaoberal v niekoľkých rovinách.

   Po prvé, keď masér zahrnie citlivé dotyky genitálií a anu do spektra svojej práce, fyzicky neguje pocity hanby klienta a spoločnosti. Keď ako masážni terapeuti pracujeme na tele klienta a s genitáliami a anusom nakladáme ako s „bezdotykovou zónou“, naše najzákladnejšie posolstvo je, že všetko je OK až na tieto oblasti. Toto negatívne posolstvo je telu komunikované na skutočne hlbkom stupni. Avšak keď naopak zahrnieme dotyky anusu a genitálií do našej masáže a uctievame tieto časti tela ako prirodzené a „dotknuteľné“, vyjadrujeme celkom iné posolstvo, ktoré telo vnímá. Ja som presvedčený, že naše telá po takomto liečivom posolstve a po takomto type dotyku hladujú.

   Po druhé si myslím, že v slasti ako takej sa skrýva enormný ozdravný potenciál. Zmyselný pôžitok hraje u klienta pri masáži fundamentálnu rolu pri tvorbe, integrácii a uvoľnení pocitov pohody a šťastia a erotické dotyky tieto pocity obohacujú a prehlbujú. Myslím, že rozlíšenie medzi bežným zmyselným dotykom a erotickým dotykom je v podstate klamné a umelé. Erotičnosť je prirodzená, nutná a celkom normálna odozva na zmyselný dotyk a robiť rozdiely mezi nimi vo všeobecnom masážnom prístupe je falošné a pokrytecké.

   Po tretie: Integrácia erotickej masáže do liečebného prístupu môže mať zásadný význam pre ľudí, ktorí zažili zneužitie. Ako spoločnosť chápeme v stále väčšej miere, že rôzne spôsoby zneužívania sú v našej spoločnosti široko rozšířené.

   Všetci chápeme, že sexuálne zneužívanie v detstve, incest, znásilnenie, nepríjemné sexuálne styky a fyzické zneužívanie môžu pôsobiť hlboko deštruktívne na naše vedomie sebaúcty a na našu schopnosť milovať a radovať sa. Avšak k zneužívaniu dochádza v rôznych rovinách a deje sa rôznymi spôsobmi. Mnoho ľudí dnes trebárs hovorí o psychologickom zneužívaní v detstve, ktoré v nich zanechalo hlboké rany. Niektorí hovoria rovnako o svojich skúsenostiach z cirkevnej výchovy. Mnohí žijú v paralyzujúcom strachu z AIDS a z iných pohlavne prenosných chorôb. V trochu všeobecnejšom, sociálnom zmysle by som povedal, že život v sexuálne negatívnej spoločnosti je fundamentálne násilnický už vo svojej podstate. Týra naše telá, naše povedomie o sebe, náš zmysel pre lásku a radosť zo života a tým zneužíva naše duševné povedomie. Toto je pravdepodobne tá najrozšířenejšia a najškodlivejšia forma zneužívania.

   Verím, že ohľaduplný, zmyselný erotický dotyk, a zvlášť TEM, nesie v sebe enormný potenciál liečiť následky týrania na všetkých týchto úrovniach. Tento druh dotyku otvára možnosť preprogramovania, návratu k pôvodným pocitom a ich reintegráciu – a tým reintegráciu samého seba – podobne, ako keď skladáme časti celku naspäť iným spôsobom. Na tejto úrovni, pretože TEM zahŕňa dych a dotyky a zvýšené hladiny energie a vnímania, existuje potenciál siahnuť veľmi hlboko do tela a duše a otvoriť bránu obrovskému emocionálnemu uvoľneniu. Potom, v spojení s láskyplným, trpezlivým a pozorným dotykom, existuje potenciál pre reintegráciu. Môžem toto tvrdiť, pretože som to zažil na vlastnej koži a tiež som to pozoroval na vlastné oči u svojich klientov.


   ^Obsah

   3. Liečenie zneužívania, otvorenie sa pôžitku

   Ako som sa už zmienil, k týraniu môže dôjsť na mnohých úrovniach a mnohorakými spôsobmi a naviac je nám neustále pripomínané skoro pandemickou sexuálnou negativitou našej kultúry. Vyliečiť sa z takého týrania bude komplexný a mnohostranný proces, ktorý nás často povedie fázami a obdobiami, ktoré nebudú vôbec príjemné.

   Počas erotickej liečivej práce s klientmi som spozoroval charakteristický jav, ktorý som pozoroval aj u seba. Zistil som, že keď sa poprvý raz začne pracovať s telom, erotické dotyky nie sú spočiatku spojené s pôžitkom. Toto se prejavuje obzvlášť výrazne u ľudí, ktorí boli veľmi fyzicky zneužívaní. Dokonca aj keď je erotický dotyk spojený s pocitmi slasti, je v ich vnútri často rozpor, ktorý sa dá prekonať len veľmi obtiažne. Toto je rozpor mezi strachom z ďalšieho zneužívania a vlastným prežitkom fyzickej slasti. Tieto pocity sú ďalej komplikované spletitými spomienkami na prežité týranie alebo sú možno spojené s istými druhmi bolesti. Masér musí byť veľmi citlivý a trpezlivý, pretože klient začíná pocity strachu a pôžitku vnímať, namiesto toho, aby ich potlačoval ako v minulosti. Domnievam sa, že jeden zo základných aspektov tejto práce s ľuďmi, je vyjadrenie lásky a je to práve otvorené srdce, ohľaduplnosť a stelesnená láska, ktoré umožňujú nástup liečenia alebo aspoň pre neho položia základy. Zotrvávanie v stave bezpečia a kľudu a oddávanie sa plynulým dotykom genitálií citlivej a milujúcej povahy môže mať výrazný liečivý účinok. Mnohí z nás v sebe nosia hanbu; a tak dotyky a masáž miest, ktoré máme spojené s hanbou, predstavujú samy o sebe liečivú skúsenosť. Na tejto ceste erotického ozdravenia existuje pochopiteľne ďalší vývoj a dalšie fázy. Mnohí z nás sa musia naučiť, ako rozvinúť svoju schopnosť prijímať pôžitok, a akonáhle sa začnú zacelovať prvé tržné rany v háve našej bytosti, môžeme začať v našich životoch znovu budovať existenciu plnú potešenia, radosti a otvorenosti k novým duchovným zážitkom. Ozdravný proces sa v tejto fáze dostáva za hranice nápravy a pozýva nás k prijatiu plnšej, autentickejšej a otvorenejšej existence, ktorá nám poskytne skutočne plnohodnotné životné skúsenosti. A toto je pre nich ten proaktívny, vzrušující, generatívny rozmer erotického dotyku, erotického ozdravovania a erotického života.


   ^Obsah

   4. TEM: Hladiny rastu a transformácie

   Jedna z vecí, které mám na masáži TEM naozaj rád je to, že je tak inherentne bohatá, a že funguje v mnohých rovinách. Počas rokov môjho praktikovania TEMu som sa naučil rozlišovať nasledujúce roviny.

   Vo svojej najzákladnejšej úrovni je taoistická erotická masáž o pôžitku. Je úžasné vystavovať svoje telo dotykom. Je krásne byť vzrušovaný. Je skutočne úžasné cítiť, ako sa každá bunka a každé tkanivo vášho tela prebúdza a vibruje sexuálnou energiou. Tento druh pôžitku nie je väčšine ľudí bežne prístupný, aspoň nie v našej kultúre. TEM je teda vynikajúci spôsob ako rozšíriť alebo zvýšiť svoju kapacitu pre pôžitok.

   Druhá rovina prináša schopnosť ozdravenia. TEM je účinný ozdravný nástroj. Prúdenie erotickej energie telom lieči nielen sexuálne traumy spojené s genitáliami alebo análnou oblasťou, ale ozdravuje telo ako celok. TEM predstavuje efektívny spôsob ako telu dodať energiu, posilniť imunitný systém, ovplyvniť depresiu a vymaniť klienta z hluchých či otupelých stavov. Posilňovaním telesnej vitality a prebudením pocitov fyzickej pohody môžeme ovplyvniť integráciu, ktorá je tak dôležitá pre akýkoľvek druh skutočného ozdravenia.

   Na svojej tretej rovine má TEM potenciál fungovať ako „šamanský nástroj“. Mnohí ľudia objavili, že TEM je cestou, ako dosiahnuť alternatívne stavy vedomia a vstúpiť do sféry zmeneného vnímania sveta. Pre mňa je TEM spôsob, ako prebudiť svoju vlastnú schopnosť vidieť svet ako energiu a ako formy energií. Keď praktikujem TEM a dosiahnem dostatočne vysoký stav vzrušenia a mojim telom prúdi dostatok energie, môžem sa doslova pozrieť do sveta a vidieť ho ako energetický jav, som schopný vidieť materiálny svet ako systém usporiadanej energie.

   Štvrtá rovina TEMu ide ešte ďalej, za vstup do týchto oblastí zmeneného vnímania. Popísal by som tieto stavy ako dosiahnutie mystických sfér vedomia, ktoré umožňujú nahliadnuť do samotného stredu existencie. Je trochu ťažké tieto pocity vyjadriť slovami, ale tieto klasické mystické skúsenosti som pomocou tohoto procesu skutočne zažil a tiež poznám mnoho ľudí, ktorí mali rovnakú skúsenosť. Pre mňa je práve najviac vzrušujúci, najskutočnejší a najúchvatnejší tento potenciál TEMu, pretože môže prebudiť a uvoľniť netušené možnosti v našich schopnostiach vnímania.


   ^Obsah

   5. Skúmanie „veľkého ťahu“

   Na konci taoistickej erotickej masáže je klient vyzvaný, k napnutiu všetkých svalov svojho tela na dvadsať či tridsať sekúnd. Tento krok nazývame „veľký ťah“. Najdôležitejšou oblasťou, kde je potrebné stiahnuť svaly, je panvové dno. Veľký ťah sústreďuje energiu, cirkuluje ju celým telom a pokiaľ sa podarilo vybudiť dostatočné množstvo energie dýchacími cvičeniami a dotykmi, vyšle telo túto energiu von temenom hlavy. Tento proces môže viesť k jedinečným vizionárskym zážitkom.

   Veľký ťah môže byť využitý v mnohých smeroch. Ja používam veľký ťah pri masturbácii ako spôsob vedomej práce s erotickou energiou. Potom, čo som telo nejakú dobu prebúdzal masažou, pohybom a dýchaním, použijem veľký ťah pre zber tejto energie a posuniem sám seba do vyššej hladiny prežívania. Pri tomto procese používam veľký ťah striktne ako erotickú metódu, ako spôsob budovania a zvyšovania erotického prežívania. Hromadím energiu, a keď sa dostanem na určitú hladinu, som schopný na nej zotrvať. Akonáhle energiu stabilizujem, použijem veľký ťah pre posun na ďalšiu hladinu.

   Ja aj moja milenka máme veľké skúsenosti s používaním veľkého ťahu. Keď sa spolu milujeme, tak často používame toto stiahnutie svalov ako alternatívu k ejakulácii. Keď sa milujeme dlhú dobu a dôjdeme k hladine vyvrcholenia, použijeme veľký ťah a zažijeme tento druh alternatívneho vyvrcholenia, ktoré nám umožní posunúť sa do zvýšeného stupňa radosti a pôžitku, intimity a uvoľnenia. Potom spolu v tichosti a kľude odpočívame. Potom máme možnosť pokračovať ďalej, pokiaľ si to prajeme. Je to teda vynikajúca technika pre predĺženie milovania a pre zvýšenie zdieľanej intenzity pôžitku, ktorému sa milenci spolu tešia. Pokiaľ váš partner/ka nie sú oboznámený s touto technikou, jej spoločné učenie, zvládnutie a experimentovanie s ňou môže byť veľmi krásne.

   Okrem umožnenia zvýšených stavov sexuálneho prežívania otvára veľký ťah možnosti objaviť hlboké stavy vedomia. Kľúčom k používaniu veľkého ťahu je vždy dych. Zaťiaľ, čo je telo eroticky nabudzované dotykom, je kritické, aby bolo tiež nabudzované dýchaním. Táto technika sa väčšinou demonštruje silným prudkým nádychom po ktorom nasleduje pomalý kľudný výdych. Tento spôsob je veľmi účinný, pokiaľ sa učíte tento spôsob dýchania alebo dýchate so skupinou ľudí, lebo produkuje počuteľný dych a silné rytmické dýchanie. Skutočný kľúč k správnemu dýchaniu je však väčší príjem kyslíka. Je teda účinnejšie uvoľniť tvár, uvoľniť pľúca a celé telo a nasať viac vzduchu. Keď je telo plne nabité dychom aj dotykom a my dosahujeme vysoký stupeň erotického alebo sexuálneho vzrušenia, použijeme veľký ťah. V tomto bode existuje vysoký potenciál k opusteniu tela a možnosti úžasných šamanských, duchovných a mystických zážitkov sú v podstatne zvýšené a zosilnené. Charakter týchto zážitkov je nepredvídateľný.

   Ja sám som mal zážitky, kedy som pred sebou videl celé usporiadanie vesmíru. Zažil som výlety do momentu svojho narodenia alebo som pocítil bolesť svojej matky pri tom, keď ma rodila. Prežil som hojenie starých rán a pocitov haanby. Zažil som chvíle neskonalej blaženosti, ale i prázdnoty či ticha. Toto sú všetko možnosti, ktoré táto prekvapivo jednoduchá metóda umožňuje – metóda, ktorú môže použiť ktokoľvek a kedykoľvek. Mnohí ľudia, ktorí sa s metódou TEM stretávajú po prvý raz, najskôr ani netušia, aká bohatá, hlboká a celoživotne dlhá môže táto metóda byť. Je to autentická duchovná činnosť, ktorá sa časom ešte prehlbuje. Pomocou tejto techniky je možné skúmať mnoho rôznych oblastí. Nabádám všetkých, aby s touto metódou experimentovali, vyskúšali a otestovali ju, hrali sa s ňou a aby objavovali radosť, ktorá pramení zo zvyšovania pôžitkov a erotickej rozkoše a vychutnali si dobrodružstvo v dosahovaní týchto hlbokých stavov vedomia a vnímania.


   ^Obsah

   6. Tvorivá činnosť

   Jedna z vecí, pred ktorou by som chcel varovať zvlášť tých z vás, ktorí sa túto metódu učíte z DVD „Oheň na hore“ alebo „Oheň v údolí“, je prílišný dôraz na mechanické aspekty tejto metódy. Ako u každej inej činnosti, aj tu hrozí nebezpečenstvo, že zabŕdneme do rovnakých rutinných postupov, ktoré nás nepozorovane pripravia o energiu a vysajú z nás schopnosť otvoriť sa extáze a transformácii. Metóda TEM je založená na predpoklade, že naše telá v sebe obsahujú úžasný energetický potenciál. Účinný spôsob, ako prebudiť tento energetický potenciál, je genitálna stimulácia kombinovaná s dýchaním a masážnymi hmatmi, ktoré túto energiu rozprúdia po celom tele. Toto je centrálny koncept.Okrem neho je tu ešte veľký ťah pre zber energie a jej posunutie do vyššej energetickej sféry. Toto sú ústredné aspekty metódy TEM. Môžeme sa s nimi hrať mnohými rôznymi spôsobmi. Môžeme ich používať sami pri masturbácii. Alebo ich môžeme praktikovať s priateľmi na masážnom stole – zhruba tak, ako je to ukázané na DVD. Môžeme tieto techniky použiť s milencami/milenkami a s partnermi/partnerkami. Takže buďte flexibilní a tvárni. Dokonalé ovládnutie týchto metód a rôznych dotykov a techník a porozumenie ich potenciálu znamená, že ich môžeme uplatniť v každej fáze našich životov. Je to veľmi uspokojujúci životníý štýl.

   Rovnako, ako každá skutočná duchovná činnost, má praktikovanie masáže TEM dlhodobý vplyv na životy ľudí, ktorí sa ňou zaoberajú. Ja osobne sa venujem metóde TEM viac jako 15 rokov a za ten čas som pozoroval hlboké zmeny u seba, u svojich klientov aj u kolegov, s ktorými túto činnosť skúmam a prevádzam. Myslím, že najvýraznejšou zmenou je stále sa zvyšujúcí pocit sebadôvery – to je najlepšie slovo, akým môžem túto skutočnosť označiť. Zhodujeme sa na prehlbujúcom sa pocite kompletného bytia a pocite sebaistoty vo vzťahu k okoliu i jedného ku druhému. Tento pocit sebavedomia nie je však agresívny, ale skôr kľudný, je to sebeistota, ktorá je velkorysá k iným ľuďom. Všímam si to skoro neustále. Je to istý druh hlbokého intuitivneho vnímania vesmíru, ktorý vidí náš svet ako prívetivé miesto pre ľudstvo s vedomím ako prameňom lásky. Ľudia, ktorí sa touto činnosťou intenzívne zaoberajú, majú značnú a vyvinutú schopnosť milovať – nielen jednu osobu, ale celý svet, jeden druhého, svojich klientov i sami seba.


   ^Obsah

   7. Muži a taoistická erotická masáž

   TEM predstavuje dobrú platformu pre vzájomné mužské porozumenie. Ponúka bohaté stelesnené prežitky, o ktoré sa muži môžu podeliť a tiež ponúka vzácnu príležitosť pre ozdravenie všetkých možných náhodných rozdielov medzi nami – zvlášt potom rozdiely medzi mužmi hetero - a homosexuálnymi. Heterosexuálni muži, ktorí navštevujú hodiny TEMu určené výhradne pre mužov, objavia nielen veľmi intenzívny prežitok z práce s erotickou energiou, ale aj nový druh vzťahu s inými mužmi. Toto pre nich môže znamenať prevratnú udalosť, môže to zmeniť ich životy. Keď sa hetero - aj homosexuálni muži naučia zvládnuť vzťahy na tomto hlbokom stupni, môžu sa tiež naučiť ozdravným spôsobom zmeniť svoj svet. Rád by som veril, že tieto prežitky sa podobajú spôsobu, ktorým sa kedysi zbližovali muži rôznych kmeňov. Erotika bola uctievaná ako aspekt všetkých mužov a ako symbol ich vzťahu k svetu. Nemalo to nič spoločné s ich sexuálnou orientáciou – iba s podstatou erotizmu ako mužskej vlastnosti, ktorú majú všetci muži spoločnú. Musíme ako muži znovu objaviť tento potenciál zbližovať sa jeden s druhým a učiť sa jeden od druhého, čo to vlastne znamená byť mužom a erotickou bytosťou.


   ^Obsah

   8. Eros a Zem

   Ja žijem dvojitý život. Jednak som erotický masér a praktik a jednak som environmentalista a ekologický návrhár. Strávil som mnoho rokov navrhovaním a prednášaním permakultúry, čo je celosystémový spôsob designu. Tiež som strávil mnoho rokov snahou porozumieť tomu, ako sa tieto dve časti môjho života – environmentálna a erotická – spolu vzájomne prelínajú. Nebola to ľahko riešiteľná otázka, ale bol som si vedomý, že jej riešenie je pre mňa dôležité. Došiel som k názoru, že radikálne odlúčenie od nášho tela, ktoré toľko ľudí zažíva, je blízke nášmu radikálnemu odlúčeniu od Zeme. Naša neschopnosť porozumieť energetickým prúdom a dynamike našich vlastných tiel je úzko spätá s našou neschopnosťou žíť plne aktívne, integrované a zdravé životy, ktoré prispievajú k prospechu ľudí v našom okolí. Toto zlyhanie, toto hlboké odlúčenie od seba samých a od ostatných, je priamo úmerné a možno aj identické so spôsobom, ktorým sa podieľame na pokračujúcom ničení našej planéty, ekosystémov a životného prostredia jednoducho štýlom, akým žijeme.

   Nie je to tým, že túžime po tom, aby sme páchali škody – väčšina z nás by radšej konala dobro. Radi by sme žili spôsobom, ktorý nás navzájom obohacuje a súčasne prospieva Zemi. Aj napriek tomu však znovu a znovu narážame na neviditeľné steny a končíme v slepých uličkách. Prečo to tak je? Ja verím tomu, že riešenie súvisí s návratom k našej skutočnej ľudskej podstate a s pochopením, že v jadre našej existencie leží erotická energia. Verím, že keď budeme schopní milovať sami seba, svoje telá, Zem, zvieratá, stromy i jeden druhého v tom pravom ľudskom slova zmysle, objavíme schopnosť zmeniť systémy, ktoré vytvárame a transformovať ich, aby už nespôsobovali škody.

   Pochopiteľne je tu mnoho technických problémov, ktoré je potrebné vyriešiť, aby ľudia mohli žiť v harmónii so svojou planétou. Skutočnosť je však taká, že tieto problémy sú známe už mnoho rokov. Niektoré boli vyriešené už pred tisíckami rokov. Zásadná otázka leží v oblasti uvedomenia. Napriek tomu, že teoreticky vieme, ako žiť v harmónii so Zemou, nevieme, ako sa na takýto životný štýl adaptovať. To by vyžadovalo vývoj inej perspektívy a iného druhu citlivosti vo vnútri našich myslí. TEM nie je univerzálnym liekom na prebudenie citlivosti, ale je to dobrý spôsob, ako začať, pretože prebúdza telesný aspekt našich životov. Samotné telo je zorganizované a naprogramované ako prírodný systém a predstavuje teda schému sveta, ktorá žije priamo vo vnútri nás samých. To je presne to, kde leží svet – vo vnútri našich tiel. Keď sa naladíme, napojíme na toto stelesnené poznanie s plným vedomím, keď cítime vlny emocií, vlny energie, vlny vzrušenia, či vlny krvi kolujúcej našimi telami, keď cítime, že medzi nami a všetkým ostatným vzniká spojenie a láska – toto je najlepší spôsob, ako poznať a porozumieť prírode, sami sebe a celému svetu.

   Toto je pravdepodobne najvzácnejší dar a najradikálnejší sľub, ktorý taoistická erotická masáž ponúka ľudstvu.

   Ben Haggard, z DVD Oheň na hore – Masáž mužských genitálií.